نویسنده = رضا رستم زاده
تعداد مقالات: 6
1. بررسی تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد خلاق کارکنان با توجه به نقش عدم اطمینان محیطی و هوش فرهنگی(مورد مطالعه: سازمان دامپزشکی ارومیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

رضا رستم زاده؛ شیما اسماعیلی پرودل


6. اثرات عوامل محیطی بر عملکرد بازاریابی سبز؛ مطالعه موردی: شرکت شیرین عسل

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 47-72

رضا رستم زاده؛ اصغر علی محمدی سیابان