نویسنده = رضا رستم زاده
بررسی تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد خلاق کارکنان با توجه به نقش عدم اطمینان محیطی و هوش فرهنگی(مورد مطالعه: سازمان دامپزشکی ارومیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

رضا رستم زاده؛ شیما اسماعیلی پرودل


اثرات عوامل محیطی بر عملکرد بازاریابی سبز؛ مطالعه موردی: شرکت شیرین عسل

دوره 1، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 47-72

رضا رستم زاده؛ اصغر علی محمدی سیابان